این قافله ی عمر عجب میگذرد.....

همزبانی خویشی و پیوندی است
مرد با نامحرمان چون بندی است

ای بسا هندو و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگرست
همدلی از همزبانی بهترست

 

جاویدان سخن زنده یاد عزیزمراد نظری 1374

 

از راست:شیخ حسن باویر-عیسا عارفی-جمشید نظری-جعفر نظری-زنده یاد حاج علی حسین نظری-حسین نظری-جانی آذرپیرا

از راست:نادر نصرالهی-اردشیر نصرالهی

از راست:نورالدین باویر-زنده یاد حاج قربانعلی کرمی-شادروان سلیم برخورداری-علی(عینعلی)علایی

نشسته: مرید برخورداری

 

از راست:حاتم نظری-صیدمحمد نظری

صید حسین بالووی

جانی آذرپیرا

مراد نصرالهی


ارسال کننده عکسهای بالا عبدالحسن باویر

چو میتوان به صبوری کشید جور عدو  چرا صبور نباشیم که جور یار کشیم

 

عکسهای ارسالی سلیمان نژاد

 

 

از راست:مرحوم مشهدی عبدعلی سلیمان نژاد-قدرت الله سلیمان نژاد-شهید مهدی عبداللهی

 

قدرت اله سلیمان نزاد - محمد شیخی - کردستان

 

 

از راست شهید مهدی عبداللهی -قدرت الله سلیمان - سلیمان سلیمان نژاد.///مشهد مقدس