شامحمد صحرايي

زنده یاد شامحمد صحرايي


 در سال 1298 هجری شمسی در قریه هور و در میان خانواده ای متدین و با ایمان به دنیا آمد. پدرش مرحوم میرزابگ صحرایی خود از علما و نوابغ درآن روزگار بود. شاگردی در محضر پدری فاضل فرصتی ارزشمند برای وی بود که بتواند استعداد هایش را شکوفا کند اما افسوس که فقر و تنگدستی اجازه باسوادی به وی نداد. مرحوم شامحمد با این که از نعمت سواد بی بهره بود اما دریایی از دانش و معرفت در گفتارش رفتارش موج می زد بعد از گذشت سال ها از وفاتش ، صداقت و ایمانش ، پاکی و پشتکارش و شعرش بر سر زبان ها مانده است. به پاس این همه خوبی و بزرگی بر آن شدیم که مجموعه ای از گفتار و اشعار نغزش را گرد آوری نمائیم .
ایشان قریحه و طبع بلندی در شعر داشته. در مناسبت ها و محافل مختلف در وصف یا مدح و یا هجو افراد شعر می گفته. اشعار این شاعر بلند آوازه به دلایلی از بین رفته است. شاید مهم ترین دلیل از بین رفتن بخشی از این ابیات پر معنا ، بی سوادی خود شاعر باشد. اطرافیانش نیز هیچ وقت شعرش را ننوشتند. بهمین دلیل دسترسی به شعرش دشوار به نظر می رسد. لذا هدف از نوشتن این مطالب همانطوریکه  قبلا" ذکر گردید گردآوری  تمام اشعار وی است لذا از کلیه آشنایان و دوستدارنش درخواست می شود چنانچه اشعار و یا ابیاتی از وی شنیده و به خاطر دارند به صورت کتبی و یا تلفنی به مدیریت سایت اطلاع دهند.                                                          با تشکر
ضمنا" تنها اشعار باقیمانده از وی توسط دوستانش سینه به سینه به دیگران نقل شده است.
گزید ه ای از اشعار وی .

*****

دال باشی بی بالت کنن                              یار خواستی بی یارت کنن

به گرز منکر نکیر پایمالت کنن                 سرازیری قبرستون آزارت کنن

هزار مرتبه تو را به سگ هوه می دهند                پل صراط گرفتارت کنن

*****

او پهلونل که پنهوم دیان                           موسم یتیه یکویک دران

ناحقل حق بین و حقل گرد خویان      حقل جی سرپ در تش د تویان

فقیرل و چول کافر گرد سوزیان              مردم  ای دوره گرد درو دیان

دینو دینار بی پیل ویو بیان                      ملا ئکل چین سوی آسمان

اژ دس ای بنه که درو دیان                    نه قسم دیرن نه دیرن قرآن

نه دین اشناشن نه دیرن ایمان             شکلو چی آیم قلبو چی شیطان

مردل چی ژنو، ژنل چی پیان                   چی نیش عقرب و آیم دیان

فقیره دیای سر اودشارن                         پیل ور ظالم چی کتاو یارن

مردم ور چه همسا آزارن                          اژ دم مومن و اژ قلب بطالن

*****

شکر و شماره قطره ی باران                          شکر و شماره الف در قرآن

کریم کار ساز کارساز کاران                             طبیب تمام گرد بیماران

پاتشای مورد انس و جنس و جان

*****

هجده هزار علم نای                                         خوت نقشیو د کیشیای

هیچ د قلم سهو نیای؟                                        اویار (آبیار) همه جای

صاحب ملک مأوای                               یک تنی و خوت (خودت)جگای

و چو (چشم) کسی نیای

پیغمبرل 124 هزارند                             صلوات بر ختم پیغمبر بنارن

*****

شهسوار لا فتای                                              ولی نعم خدای

قلعه خیبر گشای                               تو بی نظیری و حق پاتشای

*****

خدا و قدره

 محمد و نوره

 علی و جماله 

در همه نقاط در همه محاله

نقره بژنه طلا بیاره

دخش اژ سره زمی دراره

دنیا و کامه و اختیاره

 هیچکه نیره اژ طرز بازاره

 ده که بیاره دسه صفاره

*****

منزل یه شبه ی بی اعتبار               ارزش نداری که مرا کردی ماندگار

خاک پوشاکه خاک دن د سرم                   ای و منزل خوف و خطرم

به مرکب چوبی(تابوت) کنن سوارم           غیر از تو یار و پرستاری ندارم

زیاده عرض ندارم                                            به چشمان اشکبارم

یه قوره دیرم چی کیلون کارد                       فشارمو ده کریکمو و آرد

نه جای گریزه نه جای که بوان               نه جای پنهموم که برتیل بیان

دنیا فانیه نیره بقای                                   آیم خوه قیومت خو بپای

گوشت پختار بکریم چون وره موره          یاصاحب زمو(عج) وخت ظهوره

وخت ظهوره دوره مهدیه(عج)                   اسب و زین و شمشیر کیشیه

بشن وی آیمل موقتیه                                  ور اوسر دچن دسو پتیه

هرچه آخونوهرچه حجیه                                   هرچه کلای و مشدیه

گرد همه کرن نماز تقیه                   همسا ورچه چی همسای سابق نیه

جهنم و پیل و بهشت پتیه

*****

  هیچکسه و قوم تو نو             هیچکسه و صوب تو نو

گرگ کو(کوه) و قوم تو نو            قوم تو و قوم مه نو 

*****

ظاهرا شاعر این ابیات را همزمان با شروع مبارزات به رهبری امام خمینی در سال 42 سروده است .

سال 42 بهر خواب دیدن خفتم                                        از خواب شدم بیدار

سه فقره دیدم از بنده کفار                         یکی قم قمک یکی عقرب و یکی مار

از بهر این پنج خاص  کردی جهان پایدار                        لا الله الا الله واحد القهار

بااین همه دین فروخته به دینار کنم چکار          با این همه گرگ و گمال کنم چکار

با این همه پست خایمال کنم چکار              این عرشی که درس کردی بکن آشکار

شیری خواستم چون در وقت شکار                     لافتی الا علی لا سیف الاذوالفقار

*****

کو صدای برز شیران نر                                 کو صدای برز فرزند حیدر

خوش وخوتو و سعادتتومردل اول             نمنن و دوره یوم اژ یوم بتر (بدتر)

ای دلاورل ای شیران نر                          گرد یک و یک سر نان و اوسر

وقت مورده  درو که ور ور                         یکی اژ تو  نت بکره حال و خور

کفتیمه ال دوره یوم اژ یوم بدتر                    طوق طلا کی دیه وگردن خر

قرآن بی ناز بی (بود ) شیطان و منبر                 شیطان عزیزه! گرن و بغل؟

*****

زمان هجوم هوایی و بمبارانهای هوایی صدامیان در سال64 سروده شده است.

چمان مرغی باشیم در قفس                                این مرغهای نیمه نفس

توی سرما می زنن به قص(عمدی)               خدایا لشکر صدام کن ورشکس

*****

ای (این) صدام تکریتی       واگذاره و مهدی

و ذوالفقار علی                     و اختیار ولی

نفته بکو تشی بی

امریکه امریکه                 بکره تیکه تیکه

یا جد طالقانی                 پیروز بکه خمینی

*****

یزید و برتیل جم دکرد سپاه         سارق بی دین دشمن خدا

بی و قتلی  اباعبدالله (ع)          سرل بی تن کرد تنل سرجدا

--------------------------------------------------------

ابیات زیر را در مناسبت های مختلف می خواند :

اگر خواهی اوت بچو ور همه جو                            پی دوست بنشین نیکی از دشمنت بگو

*****

نام بد نیکو نگردد چونکه بنیادش بد است    تخم سگ تازی نگردد چونکه بنیادش سگ است

*****

پاتشاهی بی بچ گرگ پرورید                              بچ گرگ گپ شد و پاتشاه خورید

*****

هرآنکه تخم حنظله کاشت                                             خیال نی شکر نبرداشت

*****

هر جا که دیدی مرد پیر                                            پیشش بشین پندش بگیر

هرجا که دیدی پیره زن                                              سنگی بگیر کله ش بزن

----------------------------------------------------------

خطاب به آدمهای بی خاصیت

درخت بی سایه ی بی ثمر           گل ژله هیچ احد فاله مکر

نی بی شکر                                       مشک بی عنبر           

زنبور بی عسل د قیه کمر                جنگل پر خوف و خطر

 

*****

همزمان با پایه ریزی شهرک برجعلی بیشه دراز (شهید بازدار)چند بیت ذیل سروده اند .

صفر بکرن ور نگهبون تو      کره عباس بکرن ور ترجمون تو

.... بکرن ور معاون تو            ای اتاق بکرن ور تعاون تو

..... ور قمپاره دم شونتو

*****

چند بیت ذیل در مورد جهاد و بنیاد امور مهاجرین  و کمیته امداد سروده اند .

یه جهادو یه بنیادتو                           یه هم کمیته امدادتو

خدا وه کردیه ایجادتو                      مه زه لم اژ مکافات تو

*****

در خصوص بیماری فشار خونش:

فشار خی بیه سی                ای خدا حقم بسی

دکترم بی و جونی                   سر دوارم گم بی

بیم عاشق مهدی (عج)           دکترم بکه او دی

آخرین اشعار چند روز قبل فوتش در باره نوه 2 ماهه اش در آبانماه 68 سروده است .

ای مهرداد ای مهرداد          ولات کردینه آباد

ضمنا اشعار زیادی از مرحوم در مدح و یا هجو افراد هم دوره اش به جای مانده که ذکر نشده است چون ممکن است موجب رنجش بازماندگان آنها شود .


ارسال کننده:جعفر صحرایی

دیدگاه‌ها  

 
#19 Guest 1396-11-20 09:17
درود خدا بر رادمردان تهیدست اما بی نیاز دول ویشه راز
 
 
#18 کر جاوییر 1396-04-30 22:26
الحق والانصاف هم عابد بود هم حکیم ودانا وجایگاش هم همیشه مسجد بود....روحش شاد
 
 
#17 ازفرزندانشون 1395-08-05 13:43
خدارحمت کنه این پدربزرگ بسیار مهربون رو از ایمان واخلاق بی نظیرشون خیلی شنیدیم
 
 
#16 محمد صحرایی 1395-03-23 19:51
درود بر عموی بزگوارم و درود بر همه بزرگان تیره صحرا که از این دنیا کوچ کردن
 
 
#15 علی 1393-12-17 08:43
روحش شاد شخصی باایمان وبا خدا
 
 
#14 ... 1393-08-17 18:20
خدایش رحمت کند...
یاد و نامش جاوید...
 
 
#13 سامان 1393-01-08 23:35
درود بر دایی بزرگم و همه شاعران سرزمین ایران
 
 
#12 عیسی نصرالهی 1392-06-10 12:39
افتخار میکنم که چنین داییهای بزرگی داشته ام
 
 
#11 ناشناس 1392-05-07 15:40
مرحوم شاه محمد را گاهی میدیدم . بهش میکفتم توی صورتم نور میبینی .(بعضی وقتا که آدم خوبی بودم و یا کار خیری میکردم ) میگفت بله ولی گاهی که کار بدی یا گناهی از من سر میزد میگفتم نور را در صورتم میبینی .با لبخندی سکوت میکرد و میگفت پدرت نور داره . (با کنایه میفهماند که تو امروز نور نداری)
 
 
#10 محمدحسین 1392-04-26 18:21
از جمله بزرگترین خصیصه ی ایشان سعه ی صدر عجیشان بود که من هرگزیکبارعصبانی تش را ندیدم. سال ۱۳۶۴ به مدت حدود یک ماه در شوش منزلمان بودند چون مریض بود ، بعد من چون همبازی برا فوتبال نداشتم بهش میگفتم : عمو ورزش حالت خوب میکنه ! بعد وادارش میکردم با دست توپ را برام بندازه و من شیرجه بزنم آنرا بگیرم وو او با کمال فروتنی اینکار را انجام میداد. از سعه ی صدر و پشتکارش یک بنا به جا ماند که یک تنه با سنگهای عظیم بالای کوه محوطه ای بزرگ را محصور کرده« کلو شاه ممه» یادش گرامی.......
 
 
#9 عاشق 1392-04-21 12:46
در صداقت،تقوا،ساده زيستي وزهد مرحوم شاه محمد وپدرش عارف بزرگ "ميرزابگ" هيچ شكي نيست/براي شادي روحشون صلوات بفرست
 
 
#8 محمدکریم 1392-04-07 10:57
سودا سن و عقل تو به این چیزا قد نمیده ، برو به آتاری بازیت برس
 
 
#7 سودا 1392-04-05 23:19
اگه باباش یکی از فاضلان آن زمان بوده چه نیازی به پول برای تحصیل داشته.......... ..چقدر میخوای دروغ بگی بیگ زاده

اولن من اینا را ننوشتم ارسال کننده جعفر صحرایی بودن در ضمن چه دروغی چه حرفی میرزابگ آدم فقیر بی سوادی بوده و شامحمد هم پسرش هر دو هم از پاکان بودن و در نهایت ادب کلام خیلی خوب است آقای عرفان/ ادب داشتن نشانه شخصیت است
 
 
#6 بچه های چه شوره 1392-03-27 10:19
از روح لطیف وپاک شعر طراوت میشود مرحوم شامحمد عجیب عاشق اقا امام زمان عج بودمهربان بود وبا بچه کوچک ویا نوجوانان ان دوران هم رفاقتی میکرد یکی از شناگران چه شوره بوددر دنیا هیچی از خودش نداشت وبدنبال تحصیل مال نبود حتی حلالش خدا اورا کمک میکردتوصیه این است دیوانی از او به چاب برسد
 
 
#5 مهدی صحرایی 1392-03-17 21:54
شادی روح پپا شاه محمد و ننه هاجر صلوات .
 
 
#4 میلاد 1392-02-19 22:26
جالب بود
 
 
#3 محمدکریم 1392-02-13 14:48
به واقع از بهشتیان خداست به جهت پاکی ، ایمان و صداقتی که در وجودش موج می زد ، هیچ وقت دست نوازشش را که بر سرم می کشید فراموش نمی کنم . . . خدایش رحمت کند .
 
 
#2 نصرالهی 1392-02-12 19:30
خدا رحمتش کند یکی از پاکترین انسانهای خدایی بود و شهید شد
 
 
#1 صحرایی 1392-02-11 20:01
بیتی از مرحوم شامحمد:گل ژه له احد فالی مه که ر زنبور بی عسل ده قی کمر(کنایه از افراد بی خاصیت)
 

نوشتن دیدگاه

آمار بازدیدکنندگان


کاربران امروز4
کاربران دیروز22
بازدید کل585428

سیستم آمار بازدیدکنندگان

ابزار هدایت به بالای صفحه

.